Wednesday, 6 July 2011

Guru sebagai agen moral

Kepimpinan guru pada peningkatan  pencapaian matlamat sekolah  berlaku menerusi nilai-nilai seperti:

1.       Penjana budaya sekolah
2.       Menukar kepemimpinan
3.       Kepimpinan pengajaran
4.       Kepimpinan membuat keputusan
5.       Kepimpinan guru dalam mengurus bilik darjah
6.       Kepimpinan guru dan pengupayaan dalam bilik darjah
7.       Memperkasakan kecerdasan emosi pelajar
8.       Pembentukan kumpulan kerja dalam bilik darjah
9.       Mengamalkan komunikasi yang efektif
Beberapa kompeten kempimpinan guru iaitu:
1.       Memiliki ilmu pengetahuan yang luas, mendalam dan terkini
2.       Cekap menggunakan segala sumber yang ada secara optimum
3.       Memiliki budaya jati diri
4.       Mempunyai wawasan organisasinya, berkebolehan menterjemah wawasan menjadi pelan tindakan yang pratikal dan fleksibel
5.       Mengamalkan budaya beretika
6.       Mahir berkomunikasi dengan berkesan
7.       Sentiasa memantau dan menilai perkembangan setiap program dan organisasi
8.       Produktif

KEPIMPINAN GURU DAN BUDAYA SEKOLAH
Guru adalah pemimpin yang berperanan sebagai agen perubahan.  Guru melakukan perubahan ke atas sekolah dan bilik darjah.  Kenyataan ini mencerminkan guru memainkan pereanan yang penting secara positif dalam sekolah.
                Malah, menjurus pada pengertian yang lebih mendalam guru adalah individu yang menggariskan hala tuju dan membentuk warga pelajar ke arah merelisasikan hala tuju itu dengan nilai kepimpinan yang positif.
                Kepimpinan guru dalam budaya sekolah dapat dilihat menerusi  beberapa  peranan yang dimainkan.  Antara peranan adalah seperti berikut:

1.       Pengajar
Memahamkan pelajar berkaitan konsep dengan mudah, sistematik, seronok dan bermakna.  Agen mempertingkatkan prestasi pelajaran pelajar.  Di samping  ia turut sama berperanan sebagai individu yang menjadi jambatan rujukan pengetahuan dan maklumat pada warga pelajar.

2.       Pembimbing
Membimbing pelajar ke arah bersikap rasional, realistik dan kondusif bagi menghadapi dan menyelesaikan masalah ekoran cabaran hidup.

3.       Fasilitator
Pemudah cara dan mentor dalam membantu perjalanan harian dalam dan di luar kelas.  Guru juga berpepranan sebagai mentor ataupun tempat rujukan pelajar semasa memerlukan pandangan dan tunjuk ajar.

4.       Inventor
Memperkenalkan inovasi daripada aspek inovasi teknik dan sebagai agen yang membawa perubahan pada suasana dan persekitaran pembelajaran pelajar.  Hal ini sejajar dengan keperluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memfokuskan pada pembinaan pelajar kea rah insane yang seimbang kreatif dan kritis.
5.       Pengurus
Mampu mengurus dengan cekap, sempurna dan otomatis dalam memupuk disiplin kendiri pelajar.  Disiplin cemerlang akademik cemerlang.  Se;lain itu, guru berperanan sebagai pengurus bilik darjah yang sistematik dan teratur bagi memastikan segala urusan yang berkaitan dengan pembelajaran yang kondusif dapat disediakan oleh guru.

6.       Penghubung
Penghubung pelajar dnegan pelajar, manusia dengan manusia dan pelajar ke konsep universal.  Dalam erti kata lain, guru berperanan sebagai pencetus komunikasi antara pelajar dengan guru.

No comments:

Post a Comment